Anunt concurs recrutare inspector, clasa I, grad superior – Serviciul Contabilitate Cheltuieli

Social

Art. 49 H.G. nr. 611/2008

(1) In vederea participarii la concurs, in termen de 20 de zile de la data publicarii anuntului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, candidatii depun dosarul de concurs, care va contine in mod obligatoriu:

 • formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
 • copie a diplomei de master sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, dupa caz;
 • copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare pentru efort fizic, in cazul functiilor publice pentru a caror ocupare este necesara indeplinirea unor conditii specifice care implica efort fizic si se testeaza prin proba suplimentara;
 • cazierul judiciar;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.
  • 1.1 Modelul orientativ al adeverintei mentionate la alin. (1) lit. f) este prevazut in anexa nr. 2D.
  • 1.2 Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut la alin. (1.1) trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.

(2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii Publice.

(3) Copiile de pe actele prevazute la alin. (1) se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs, cu exceptia documentului prevazut la alin. (1) lit. c), care se poate transmite si in format electronic, la adresa de e-mail prevazuta la art. 39alin. (1.1) lit. h).

(4) Documentul prevazut la alin. (1) lit. i) poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

 ( Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 )

FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Autoritatea sau instituţia publică:

Funcţia publică solicitată: Data organizării concursului:
Numele şi prenumele candidatului: Datele de contact ale candidatului (se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs): Adresă: E-mail: Telefon: Fax:
Studii generale şi de specialitate: Studii medii sau postliceale:
Instituţia Perioada Diploma obţinută
       
       
Studii superioare de scurtă durată
Instituţia Perioada Diploma obţinută
       
       
Studii superioare de lungă durată
Instituţia Perioada Diploma obţinută
       
       
       
Studii postuniversitare, masterat şi doctorat
Instituţia Perioada Diploma obţinută
       
       
       
       
Alte tipuri de studii
Instituţia Perioada Diploma obţinută
       
       
Limbi străine 1)
Limba Scris Citit Vorbit
       
       
       
Cunoştinţe operare calculator2  
Cariera profesională3
Perioada Instituţia/firma Funcţia Principalele responsabilităţi
       
       
       
Detalii despre ultimul loc de muncă4): 1.   2.
Persoane de contact pentru recomandări5): Nume și prenume Instituția Funcția Număr de telefon                                                          

Declaraţii pe propria răspundere6

    Subsemnatul(a) . . . . . . . . . …………………………………, legitimat(ă) cu CI/BI seria . . . . . . . . . . numărul . . . . . . . . . ., eliberat(ă) de . . . . . . . . . ……………………….. la data de . . . . . . . . …………………., 

cunoscând prevederile art. 54 lit. i) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că în ultimii 7 ani: 

   – am fost □ destituit(ă) dintr-o funcţie publică 

   – nu am fost □ 

    şi/sau 

   – mi-a încetat □ contractul individual de muncă 

   – nu mi-a încetat □ 

    pentru motive disciplinare. 

    Cunoscând prevederile art. 54 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că: 

   – am desfăşurat □  

   – nu am desfăşurat □ 

    activităţi de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege. 

    Acord privind datele cu caracter personal7

    □ Sunt de acord cu transmiterea informaţiilor şi documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuţiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi ale secretarului, în format electronic. 

    □ Consimt ca instituţia să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta. 

    □ Consimt ca instituţia să solicite Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării şi, în acest sens, am completat şi am depus la dosar cererea pusă la dispoziţie de instituţia organizatoare a concursului, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimţământului acordat prin prezenta. 

    □ Sunt de acord cu prelucrarea ulterioară a datelor cu caracter personal în scopuri statistice şi de cercetare. 

    □ Doresc să primesc pe adresa de e-mail indicată materiale de informare şi promovare cu privire la activitatea instituţiei şi la domeniul funcţiei publice. 

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul in declaraţii, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

 Data. . .. ..                                                                              Semnătura. . . . . . . . . .

   1) Se vor trece calificativele „cunoştinţe de bază”, „bine” sau „foarte bine”; calificativele menţionate corespund, în grila de autoevaluare a Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, nivelurilor „utilizator elementar”, „utilizator independent” şi, respectiv, „utilizator experimentat”. 

   2) Se va completa cu indicarea sistemelor de operare, editare sau orice alte categorii de programe IT pentru care există competenţe de utilizare, precum şi, dacă este cazul, cu informaţii despre diplomele, certificatele sau alte documente relevante care atestă deţinerea respectivelor competenţe. 

   3) Se vor menţiona în ordine invers cronologică informaţiile despre activitatea profesională anterioară. 

   4) Se vor menţiona calificativele acordate la evaluarea performanţelor profesionale în ultimii 2 ani, dacă este cazul. 

   5) Vor fi menţionate numele şi prenumele, locul de muncă, funcţia şi numărul de telefon. 

   6) Se va bifa cu „X” varianta pentru care candidatul îşi asumă răspunderea declarării. 

   7) Se va bifa cu „X”, în cazul în care candidatul este de acord; în comunicarea electronică va fi folosită adresa de e-mail indicată de candidat în prezentul formular, iar modelul cererii de consimţământ pentru solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar cu scopul angajării sau, după caz, extrasul de pe cazierul administrativ cu scopul constituirii dosarului de concurs/examen în vederea promovării se pune la dispoziţie candidatului de către instituţia organizatoare a concursului. 

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din orașul tău, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns